Medijacija radi otpisa potraživanja  

Trgovačka društva kao vjerovnici mogu otpisati dug ili dio duga kupcu i biti oslobođeni od poreza ako o tome sklope nagodbu u medijaciji.  

Trgovačka društva u pravilu ne mogu neoporezivo otpisivati nenaplaćena potraživanja iz svojih knjiga ako nisu poduzela sve radnje za osiguranje naplate duga, kao primjerice podnijele tužbu ili pokrenule ovršni postupak. To bi u konačnici značilo da se ne može otpisati dug nekome bez da se stvori porezna obveza. Često nema opravdanja za podnošenje tužbe protiv dužnika, kao ni za daljnje trošenje novca na propali ugovorni odnos. No, u praksi trgovačka društva često plaćaju porez na loša potraživanja jer ne žele koristiti skupe i dugotrajne sudske postupke samo kako bi opravdali neplaćanje poreza na neplativo potraživanje.  

Međutim, prema članku 9. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, dalje u tekstu; ZPD), moguće je provesti vrijednosno usklađivanje potraživanja na način da se ispravi vrijednost potraživanja prema dužniku, te da se prizna kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a potraživanja nisu naplaćena do petnaestog dana prije podnošenja porezne prijave. 

Vrijednosno usklađenje potraživanja, bit će valjano prema članku 9. stavak 2. ZPD-a ako je njihovo potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod i ako su obavili radnje za osiguranje naplate duga. Sukladno članku 9. stavku 3. ZPD-a smatra se da su navedene pretpostavke ispunjene ako su potraživanja utužena ili ako se protiv njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom, koji nije povezana osoba, a prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja/medijacije. 

Dakle, vjerovnici mogu s dužnicima, potpisati nagodbu u medijaciji, odnosno mirenju. 

Medijacija  prema članku 3. Zakona o mirenju (NN 18/11, dalje u tekstu; ZM) predstavlja svaki postupak, bez obzira na to provodi li se u sudu, instituciji za mirenje ili izvan njih, kojima stranke, nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje. Nagodba sklopljena u postupku medijacije prema članku 13. stavku 2. ZM-a predstavlja ovršnu isprava ako je u njoj utvrđena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe.  

Na temelju te nagodbe kojom se otpisuje dug ili dio duga dužniku, vjerovnici mogu neoporezivo otpisati dug ili dio duga. Vjerovnici su time oslobođeni poreza na iznose potraživanja koje otpišu nagodbom sklopljenom u medijaciji. Odnosno, vjerovnici kroz nagodbe u medijaciju mogu neoporezivo „očistiti“ svoje bilance. 

 

Sastavila: Lana Pezelj 

Uredila: Suzana Fugaj