HUM tijela

Tijela Hrvatske udruge za mirenje (HUM) su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik. Njihove ovlasti uređene su Statutom HUM-a.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Upravni odbor je izvršno tijelo koje brine se o redovnom radu i poslovanju. Upravni odbor ima jedanaest članova koji su birani na mandat od dvije godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Iz redova članova Upravnog odbora Skupština bira Predsjednika udruge. Upravni odbor bira dva dopredsjednika.

Predsjednik upravlja radom udruge, predstavlja i zastupa udrugu. Predsjednik je člana Upravnog odbora i bira ga Skupština na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire pravilnost i zakonitost rada Udruge. Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na razdoblje od dvije godine. Članovi Nadzornog odbora među sobom biraju Predsjednika.

Članovi Upravnog odbora

 • Aida Marijan, dipl. iur
 • Dušanka Pribičević Gelb, dipl. polit.
 • mr. sc. Danica Lisičar, dipl.soc.radnik
 • Ana Gradišek , dipl.iur.
 • Tanja Hučera, dipl. iur.
 • Nataša Tatarić, dipl. iur.
 • Vesna Kovačević Fras, dipl.iur.
 • Ruđer Anić, dipl. iur.
 • Ivan Antić, dipl. iur.
 • dr. sc. Srđan Šimac

Članovi Nadzornog odbora

 • Predsjednik Petar Petrić, dipl.iur
 • mr. sc. Predrag Dukić, dipl.ing.stroj
 • Ejla Grantverger, mag.iur.

Predsjednik

 • Predsjednik dr. sc. Srđan Šimac
 • Prva dopredsjednica Aida Marijan, dipl.iur.
 • Druga dopredsjednica Dušanka Pribičević Gelb, dipl.polit.