HUM tijela

Tijela Hrvatske udruge za medijaciju (HUM) su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik. Njihove ovlasti uređene su Statutom HUM-a.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Upravni odbor je izvršno tijelo koje brine se o redovnom radu i poslovanju. Članovi Upravnog odbora su birani na mandat od dvije godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Iz redova članova Upravnog odbora Skupština bira Predsjednika udruge. Upravni odbor bira dva dopredsjednika.

Predsjednik upravlja radom Udruge, predstavlja i zastupa Udrugu. Predsjednik je član Upravnog odbora i bira ga Skupština na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire pravilnost i zakonitost rada Udruge. Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na razdoblje od dvije godine. Članovi Nadzornog odbora među sobom biraju Predsjednika.

Članovi Upravnog odbora

 • Ruđer Anić, dipl. iur.
 • Ivan Antić, dipl. iur.
 • dr. sc. Vanja Bilić
 • Jerislav Bobić,  serijski poduzetnik
 • Aida Marijan, dipl. iur.
 • Dušanka Pribičević Gelb, dipl. polit.
 • dr. sc. Srđan Šimac
 • Suzana Fugaj, mag. iur., sveučilišna specijalistica za ljudska prava
 • Mirjana Zrnčić, dipl. iur.

Članovi Nadzornog odbora

 • Predsjednik Petar Petrić, dipl.iur
 • mr. sc. Predrag Dukić, dipl.ing.stroj
 • Ejla Grantverger, mag.iur.

Predsjednik

 • Predsjednik dr. sc. Srđan Šimac
 • Prva dopredsjednica Aida Marijan, dipl.iur.
 • Druga dopredsjednica Dušanka Pribičević Gelb, dipl.polit.