I za ovo vrijedi kao u prethodnom pitanju: sve prema potrebama i interesima stranaka. Može se postići dogovor da odvjetnik iznese određene elemente spora, odnosno da nastupa u ime i za račun stranke. Vjerojatno će ipak stranka biti pozvana da aktivno sudjeluje u rješavanju svoga spora. Medijator će prema prethodnom dogovoru stranaka organizirati iznošenje gledišta na način da stranke slušaju jedna drugu i da se postupak odvija bez ekscesa koji bi stranke udaljili od rješenja spora.