U medijaciji najčešće sudjeluju medijator, stranke te njihovi punomoćnici i/ili savjetnici, a po potrebi i vještaci.  Strankama se u medijaciji kao potpora mogu pridružiti i druge osobe od njihovog povjerenja, a mogu se uključiti i osobe koje imaju interes u sporu ili imaju utjecaj na stranke oko njihovog rješavanja.