Hrvatska udruga za mirenje je prema samom nazivu orijentirana na rješavanje sporova mirenjem. U kakvom je to odnosu prema medijaciji? Mirenje jest medijacija. Komparativno, za sada su ne samo medijacija i mirenje, nego i koncilijacija, posredovanje, ADR itd. zapravo istoznačnice – upućuju na isti ili bar sličan način rješavanja sporova, prema iskazanoj definiciji.

U obiteljskim sporovima se izbjegava taj postupak nazvati mirenjem da ne bi dobio prizvuk koji ne pripada obiteljskom sporu, posebno u vezi s razvodom braka. I Obiteljski zakon je prije govorio o posredovanju, a sada o savjetovanju i obiteljskoj medijaciji (napomenuti je da potonja obiteljska medijacija pri centrima za socijalnu skrb, što znači da je moguća i obiteljska medijacija privatnog karaktera koja je obuhvatnija i koja bi se odvijala pri HUM-u).

Za potrebe prve informacije, treba kazati da svi nazivi koji upućuju na izvansudsko rješavanje spora u kojem treća nepristrana osoba ne donosi odluku bez učestvovanja (zahtjeva) stranaka, zapravo jesu medijacija, odnosno mirenje, odnosno posredovanje itd.