Za poslodavce: zakonsko uređenje oslobođenja od oporezivanja isplaćenog iznosa naknade za štetu koju je radnik pretrpio kao ozljedu na radu kroz nagodbu u medijaciji

 

Poslodavac ne plaća porez na dohodak na ime naknade štete nastale kao posljedica ozljede na radu, ako naknadu štete isplaćuje na temelju nagodbe sklopljene u postupku mirenja/medijacije u individualnim radnim sporovima.

Sagledavajući članak 9. stavak 1. točku 7. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), ali i Zakon o mirenju, zaključujemo da ako poslodavac s radnikom sklopi nagodbu u postupku medijacije u individualnim radnim sporovima, a koja se odnosi na naknadu štete zbog posljedica ozljede na radu te tu naknadu isplaćuje u jednokratnom iznosu, ne plaća porez na dohodak.

Ako poslodavac, iz poslovnih razloga (npr. zbog insolventnosti), ne može isplatiti naknadu štete u unaprijed određenom jednokratnom iznosu, ne podliježe oporezivanju niti naknada štete isplaćena u obrocima. Prema Pravilniku o porezu na dohodak (NN 10/2017) to je relevantno samo do najviše dvanaest (12) obroka u poreznom razdoblju u kojem je postignuta nagodba, ali i u sljedećemu poreznom razdoblju u kojem je donesena sudska odluka ili postignuta nagodba u tijeku sudskog postupka, sukladno članku 5. stavku 3. Pravilnika. Nadalje, ista tema je zasebno uređena i Zakonom o mirenju (NN 18/11). Naime, ako se naknada štete temelji na nagodbi postignutoj u postupku mirenja/medijacije u individualnim radnim sporovima, a naknada se isplaćuje u točno utvrđenim obrocima, a na temelju prijašnjeg radnog odnosa, smatra se primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Porezno razdoblje je, u pravilu, kalendarska godina, a može biti kraće od kalendarske godine. Kraće od kalendarske godine bit će ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident ili obratno, u kojem slučaju porezno razdoblje obuhvaća razdoblje u kojemu je fizička osoba bila rezident ili nerezident te u slučaju rođenja ili smrti poreznog obveznika. U ovim slučajevima prava se računaju u korist poreznog obveznika, na pune mjesece.

Zaključno, Zakon o porezu na dohodak u članku 22. stavku 3. propisuje da ako poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće i mirovine isplaćuje radniku i fizičkim osobama te umirovljenicima plaću ili mirovinu po sudskoj presudi, sudskoj nagodbi ili izvansudskoj nagodbi (nagodbi u postupku medijacije), propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i ne podliježu oporezivanju.