Medijacija po nalogu suda

Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19; dalje: ZPP), predviđa mogućnost da sud po slobodnoj ocjeni naloži strankama u parnici rješavanje njihovog spora u mirenju/medijaciji. Sud u tom pogledu donosi rješenje protiv koje stranke nemaju pravo žalbe.

Stranke suglasno izabiru hoće li mirenje provesti pred sudom pred kojim vode parnični postupak (ako sud takvu uslugu pruža) ili u izvan suda, pred izvansudskim medijatorom i/ili centrom za medijaciju (mirenje). Medijacija (mirenje) izvan sudova ima niz prednosti u odnosu na medijaciju u sudovima.

Prije nego se odlučite hoćete li se po nalogu suda uključiti u medijaciju pred sudom ili izvan suda, javite nam se u svako doba. Pomoći ćemo vam da na temelju punih i detaljnih informacija u tom pogledu donesete najbolju odluku za vas.

Sankcija s parničnim troškovima za stranku(e) koje ne prihvati sudjelovanje u medijaciji
Stranka koja i pored naloga parničnog suda ne pristupi sastanku u mirenju (medijaciji), gubi pravo na traženje naknade daljnjih troškova parničnog postupka pred prvostupanjskim sudom, neovisno o uspjehu u sporu.

Članak 186.d ZPP-a

(1) Sud može uvažavajući sve okolnosti, posebno interes stranaka i trećih osoba vezanih uz stranke te trajnost njihovih odnosa i upućenost jednih na druge, na ročištu ili izvan ročišta rješenjem uputiti stranke da u roku od osam dana pokrenu postupak mirenja ili rješenjem strankama predložiti rješavanje spora u postupku mirenja.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka sud može donijeti tijekom cijeloga parničnog postupka.

(3) Ako stranke suglasno predlože ili prihvate rješavanje spora u postupku mirenja pred sudom, bez odgode će se odrediti sastanak radi pokušaja mirenja na koje se pozivaju stranke, njihovi zastupnici i punomoćnici ako ih imaju.

(4) Postupak mirenja pred sudom vodi izmiritelj određen s liste izmiritelja koju utvrđuje predsjednik suda.

(5) Izmiritelj ne može sudjelovati u postupku mirenja u parničnom predmetu koji mu je dodijeljen.

(6) Ako se postupak mirenja dovrši bez sklapanja nagodbe, izmiritelj ne smije sudjelovati u tom sporu u bilo kojem svojstvu.

(7) Nagodba sklopljena u postupku mirenja provedenom u sudu pred sucem izmiriteljem smatra se sudskom nagodbom.

(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako su obje stranke ili dionička društva ili pravne osobe kojima je većinski član Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sud će po primitku odgovora na tužbu uputiti stranke da u roku od osam dana pokrenu postupak mirenja.

(9) Stranka koja je upućena pokrenuti postupak mirenja, a ne pristupi sastanku radi pokušaja mirenja, gubi pravo tražiti naknadu daljnjih troškova postupka pred sudom prvog stupnja.

(10) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka su rješenja o upravljanju postupkom.

Predložite medijaciju