Medijacija u pomorskim radnim sporovima

Među radnim sporovima u kojima HUM pruža uslugu medijacije i online posebno mjesto zauzimaju pomorski radni sporovi.

Odredbom čl. 37. Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi  (NN 94/2015) sklopljenim između Udruge hrvatskih poslodavaca brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi Mare Nostrum i Sindikata pomoraca Hrvatske, propisano je da će se pomorski radni sporovi nakon neuspjelih pregovora obvezno pokušati riješiti medijacijom u HUM-u.

Članak 37.

1. Ugovor o zaposlenju podliježe primjeni hrvatskog prava.

2. Odredbe ovog članka odnose se na sporove proistekle iz pojedinačnih Ugovora o zaposlenju zaključenih između Poslodavca i Pomorca, uključujući i sporove o naknadi štete za smrt, tjelesne ozljede i gubitak zarade Pomorca (bilo da je zahtjev podnio Pomorac ili članovi njegove obitelji ili nasljednici), te sporove zbog povrede prava osobnosti, kao i izvanugovorne zahtjeve vezane uz rad ili plovidbu na Brodu.

3. Sporove iz stavka 2. ovog članka, ugovorne strane obvezuju se rješavati pregovorima. Pregovori mogu trajati najduže 60 dana počevši od dana početka pregovora. Pregovori počinju idućeg dana od dana kada je jedna strana primila pisani prijedlog za pregovaranje od druge strane, odnosno od prvog idućeg dana od dana suglasnog prijedloga stranaka za pregovaranje.

4. Sporove iz stavka 2. ovog članka, koje ugovorne strane ne uspiju riješiti pregovorima u roku od 60 dana, obvezuju se pokušati riješiti u postupku mirenja, i to u daljnjem roku od 60 dana od početka mirenja. Ugovorne strane izrijekom se obvezuju sudjelovati u postupku mirenja i izrijekom se obvezuju da prije njegovog okončanja ne mogu pokrenuti arbitražni ili sudski postupak. Ugovorne strane utvrđuju da će se svi postupci mirenja u ovim sporovima voditi pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje (HUM), Zagreb, Teslina 1. Ugovorne strane utvrđuju miritelja s liste iz Općeg dodatka (5) ovog Kolektivnog ugovora. U slučaju nesuglasja oko imenovanja miritelja, miritelja će odrediti Centar za mirenje HUM-a s liste iz Općeg dodatka (5) ovog Kolektivnog ugovora. Postupak mirenja započinje s danom kada je Centar za mirenje zaprimio suglasni pisani prijedlog ugovornih strana, odnosno danom kada je Centar za mirenje dostavio pisani prijedlog za mirenje jedne strane drugoj.

5. Svaka strana snosi svoje troškove mirenja, osim troškova izmiritelja koje snosi Poslodavac.

6. Ugovorna strana koja ne bude poštovala svoju obvezu sudjelovanja u postupku mirenja u skladu s stavkom 4. ovog članka, nema pravo na naknadu troškova arbitražnog ili sudskog postupka neovisno o njenom uspjehu u sporu.

7. Ako ugovorna strana protiv koje se može pokrenuti arbitražni ili sudski postupak odbije sudjelovati u postupku mirenja, strana koja pokreće postupak može podnijeti akt kojim se postupak pokreće ili nastavlja po isteku roka od 15 dana od dana koji se smatra početkom mirenja sukladno stavku 4. ovog članka.

8. Sporovi iz stavka 2. ovog članka, koje ugovorne strane ne uspiju riješiti ni pregovorima ni mirenjem, konačno će se riješiti arbitražom pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) ili pred nadležnim sudom.

9. U slučaju pokrenute arbitraže u sporovima iz stavka 2. ovog članka, a u vrijednosti do 100.000 USD rješavat će arbitar pojedinac kojeg će imenovati strane suglasno, s liste arbitara iz Općeg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora. Ako se strane ne suglase o imenovanju arbitra, arbitra će odrediti ovlašteno tijelo Stalnog arbitražnog sudišta iz stavka 8. ovog članka, iz redova stručnjaka iz područja pomorstva i plovidbenog prava, s liste iz Općeg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora. Sporove u vrijednosti većoj od 100.000 USD rješavat će arbitražno vijeće sastavljeno od tri arbitara s liste arbitara iz Općeg dodatak (6) ovog Kolektivnog ugovora, pri čemu svaka strana imenuje po jednog arbitra, a trećeg arbitra koji predsjeda arbitražnim vijećem određuju arbitri imenovani od strana, prema Pravilima Stalnog arbitražnog sudišta iz stavka 8. ovog članka, s liste iz Općeg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora.

10. Lista arbitara iz Općeg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora dostavit će se  Stalnom arbitražnom sudištu pri HGK.

11. Ako je posebnim zakonom propisan rok za podnošenje tužbe u sporovima iz stavka 2. ovog članka, tužba se može podnijeti u zakonskom roku, a s pokrenutim arbitražnim ili sudskim postupkom zastat će se do okončanja obveznog postupka mirenja.

HUM umjesto pojma mirenje kojeg koristi domaći zakonodavac u Zakonu o mirenju, koristi izvorni pojam medijacija.

Nazovite nas, posjetite, sastanimo se online. Rado ćemo vam odgovoriti na sva vaša pitanja.

Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce
Predložite medijaciju