Individualni i kolektivni radni sporovi i konflikti na radnom mjestu

Medijacija ili facilitacija na radnom mjestu

Radni sporovi su sporovi između poslodavaca ili njihovih organizacija, s jedne strane, i radnika ili njihovih organizacija s druge strane, koji nastaju na radu ili u vezi s radom radnika ili u vezi kolektivnog uređenjem radnih odnosa.

Kolektivnim radnim sporom smatra se primjerice spor nastao u postupku zaključivanja, kao i izmjena i dopuna kolektivnih ugovora; u slučaju kada poslodavac na sve zaposlene ne primjenjuje pojedine odredbe kolektivnog ugovora; povodom ostvarivanja prava na sindikalno organiziranje; u ostvarivanju prava na štrajk; spor između sindikata i poslodavca u vezi sa ostvarivanjem prava iz rada i po osnovu rada.

Individualnim radnim sporom smatra se spor koji nastaje u ostvarivanju prava zaposlenog na radu i u vezi s radom. Stranke u sporu su radnik i poslodavac.

Centar za pregovaranje i medijaciju pruža uslugu medijacije u svim individualnim i kolektivnim radnim sporovima. Primjerice za:

  • sporove vezane uz zasnivanje i otkazivanje ugovora na radu
  • sporove vezane uz materijalna prava i obveze radnika
  • sporove vezane za naknadu za štetu koji radnik pretrpi na radu ili u vezi s radom
  • sporove vezane otkaz ili izmjene ugovora o radu
  • sporove vezane uz naknadu za štetu koju radnik prouzroči poslodavcu
  • pomorske radne sporove

Preventivna (rana) medijacija ili facilitacija na radnom mjestu

Centar za medijaciju pruža i uslugu rane ili preventivne medijacije ili facilitacije u neslaganjima i konfliktima na radnom mjestu između radnika, između radnika i  menadžmenta, između radnika i poslodavca, između menadžera, između menadžera i vlasnika, članova uprave, između pojedinih odjela, i dr. u samom njihovom začetku, dakle, prije nego su eskalirali u dublji sukob, formalni pravni postupak ili sudski spor (više u kategoriji facilitacije).

Ovu vrstu usluge naši facilitatori/medijatori prema željama i potrebama naručitelja, pružaju i online i kao in-house uslugu (unutar trgovačkog društva, organizacije ili tijela).

Odaberite i vi jednu od ovih usluga vama najprikladniju. Nazovite nas, posjetite ili sastanimo se online.

Rado ćemo vam odgovoriti na sva vaša pitanja i pomoći da izaberete ono što je za vas najbolje.

Predložite medijaciju