Na temelju članka 30. Statuta Hrvatske udruge za mirenje, na sjednici održanoj 3. lipnja 2019. Upravni odbor je usvojio

Pravilnik o medijaciji u HUM-u

1. Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje medijaciju koja se provodi u Hrvatskoj udruzi za mirenje (u daljnjem tekstu: HUM).

(2) HUM u svom sjedištu organizira, osigurava i obavlja stručne, administrativne i financijske poslove za sve sudionike u medijaciji.

Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

(1) U ovom Pravilniku upotrijebljeni izrazi imaju sljedeće značenje:

„Medijacija“ (posredovanje, potpomognuto pregovaranje) je postupak bez obzira na njegov naziv, u kojem sudionici nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više medijatora koji im pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

Univerzalna definicija medijacije: pregovaranje uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka.
„Medijator“ je osoba koja sudionicima medijacije pomaže pronaći rješenje spora u kojem svaka od njih pronalazi vlastitu korist.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Medijacija iz ovog Pravilnika predstavlja jedan od načina izvansudskog rješavanja sporova, bilo medijacijom u užem smislu, bilo pregovaranjem, odnosno rješavanjem sukoba u širem smislu, facilitacijom, posredovanjem ili savjetovanjem i pripremom stranaka za medijaciju.
(2) Pod sporovima se podrazumijevaju sve vrste građanskopravnih, trgovačkih i drugih sporova, kao i pojedini specifični sporovi kao npr. obiteljski, potrošački, radni, stečajni, mješoviti i drugi neimenovani sporovi u mjeri u kojoj su stranke ovlaštene raspolagati svojim pravima, neovisno jesu li sudionici sporenja u sudskom sporu ili ne.
(3) Pod savjetovanjem, facilitacijom i posredovanjem se podrazumijeva bilo koja vrsta pomoći ili intervencije u odnose sudionika sporenja primjenom metoda medijacije, na temelju odgovarajućih zakonskih odredaba (Obiteljski zakon, Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Zakon o radu, Zakon o stečaju potrošača i drugi propisi), na pojedinačno ili zajedničko traženje sudionika ili na temelju upute nadležnog tijela.

II. Pokretanje medijacije

Članak 4.

(1) Medijacija se pokreće se na prijedlog jednog ili više sudionika konflikta ili spora u skladu sa Zakonom o mirenju.
(2) Jednostrani ili suglasni prijedlog za medijaciju podnosi se HUM-u u pisanom obliku. Jednostrani prijedlog jednog sudionika spora, dostavlja se drugom sudioniku radi očitovanja odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dostave prijedloga.
(3) Za pokretanje medijacije potrebna je suglasnost svih sudionika u sporu.
(4) Ako se drugi sudionik ili sudionici ne izjasne o prijedlogu u roku od 15 dana od dana kada su zaprimili prijedlog smatra se da prijedlog nisu prihvatili.
(5) Prijedlog za medijaciju smatra se uredno dostavljenim ako je dostavljen na adresu prijavljenog prebivališta, odnosno sjedišta protivne stranke ili punomoćnika te stranke. Kad je to god moguće, dostava se primarno vrši elektroničkim putem na e-mail adresu sudionika medijacije i njihovih punomoćnika navedenu u prijedlogu za medijaciju.

Sudionici u medijaciji

Članak 5.

(1) Sudionik u medijaciji može biti svaka fizička i pravna osoba koja ima stranačku sposobnost sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku i drugih odgovarajućih propisa.
(2) Sudionici u medijaciji smiju procesne radnje obavljati osobno, putem svog punomoćnika ili zajedno s njim. Punomoćnik je dužan predočiti punomoć za zastupanje u medijaciji za slučaj da u postupku ne sudjeluje osobno stranka koju zastupa.

Jezik u medijaciji

Članak 6.

(1) Medijacija se odvija na hrvatskom jeziku, u prekograničnim sporovima na hrvatskom ili engleskom jeziku, s tim da se sudionici medijacije mogu drugačije dogovoriti.
(2) U slučaju da je potreban prevoditelj, plaća ga sudionik kojemu je potreban prijevod, a ako je prevoditelj potreban medijatoru, plaćaju ga sudionici na jednake dijelove.

Medijatori

Članak 7.

(1) HUM utvrđuje svoju listu medijatora iz reda stručnjaka koji su prošli odgovarajuću edukaciju sukladno odredbama Statutu HUM-a o sastavljanju te liste.
(2) Sudionici u medijaciji mogu sporazumno odabrati medijatore s Liste medijatora HUM-a.
(3) U slučaju da sudionici medijacije ne postignu sporazum sukladno stavku 2. ovog članka, HUM imenuje medijatora s Liste medijatora HUM-a.
(4) Iznimno, ako se stranke tako dogovore, za medijatora u medijaciji koja se vodi u HUM-u, može se odrediti medijator izvan Liste medijatora HUM-a.
(5) Kada je medijator obaviješten o imenovanju te da mu je dodijeljen predmet, dužan je u roku od 3 dana od primitka obavijesti kontaktirati sudionike medijacije i njihove punomoćnike na pogodan način i u tom roku, u dogovoru sa sudionicima odrediti prve pripremne sastanke, odnosno prvi zajednički sastanak.

Članak 8.

(1) Medijator ne smije biti ni u kakvom privatnom ili poslovnom odnosu s nekim od sudionika u sporu koji rješava u postupku medijacije, osim ako sudionici medijacije ne postignu drugačiji dogovor.
(2) Medijator, u slučaju da ne dođe do nagodbe, ne smije sudjelovati u tom sporu kao arbitar, osim ako se sudionici medijacije drugačije ne suglase.
(3) Odvjetnik koji je u medijaciji sudjelovao kao medijator, ne smije zastupati niti jednu od stranaka medijacije u eventualnom arbitražnom postupku.
(4) Određenja sadržana u stavku 2. i 3. ovog članka na odgovarajući način se odnose i na ulogu suca i sudski postupak.
(5) Potpisivanjem izjave o povjerljivosti sudionici medijacije se obvezuju da medijatora neće predlagati kao svjedoka u sudskom ili arbitražnom postupku.
III. Temeljna načela postupka medijacije

Načelo povjerljivosti

Članak 9.

(1) Ako nije drukčije ugovoreno, medijator i sudionici u medijaciji bez obzira na njihovo svojstvo, dužni su poštivati tajnost podataka koji se odnose na medijaciju, osim u slučaju kada bi to značilo postupanje u suprotnosti s prisilnim propisima ili moralnim načelima.
(2) Svakoj medijaciji ovlašten je prisustvovati tajnik HUM-a kojega također vezuje obveza povjerljivosti.
(3) Povjerljivost se odnosi i na nagodbu, osim ako se radi o ostvarenju nagodbe ili prisilnoj ovrsi temeljem te nagodbe.
(4) Sukladno pisanom dopuštenju sudionika medijacije, HUM ima pravo objavljivanja određenih podataka iz provedene medijacije u svrhu promicanja medijacije.

Načelo usmenosti

Članak 10.

Medijacija se odvija u usmenom obliku i tijekom medijacije se ne sastavlja zapisnik.

Načelo hitnosti i ekonomičnosti postupka

Članak 11.

(1) Medijacija se provodi što brže, bez odugovlačenja te uz što manji trošak.
(2) Sudionike medijacije se na sastanke poziva usmeno, elektroničkom poštom, telefonom, faksom ili putem pošte.
(3) Kod određivanja mjesta i vremena sastanka uzimaju se u obzir mogućnosti i želje sudionika u postupku kao i načelo hitnosti i ekonomičnosti postupka.

Suradnja sudionika u postupku medijacije

Članak 12.

(1) Sudionici su dužni u medijaciji sudjelovati i surađivati u dobroj vjeri.
(2) Sudionici medijacije su dužni pošteno i pravično koristiti se pravima koja imaju u medijaciji.
(3) Sudionici medijacije su dužni na sastancima, sudjelovati osobno, mogu im se pridružiti punomoćnici, savjetnici, stručnjaci i druge osobe za koje oni smatraju da im mogu biti potpora.

Načelo dragovoljnosti

Članak 13.

(1) Medijacija je dragovoljna za sve sudionike u svim njenima stadijima.
(2) Medijator je dužan aktivno posredovati u pregovorima tijekom medijacije sve dok postoje izgledi za postizanje nagodbe, prije, tijekom, između i nakon sastanaka u medijaciji.
(3) Privremeni zastoj u pregovorima u medijaciji, u pravilu se smatra samo privremenim zastojem u pregovorima. Zastoj u pregovorima ne smatra se primarnim povodom za okončanje medijacije.
(4) Dok god postoje izgledi za mirno rješenje spora, medijator je dužan poticati sudionike medijacije na nastavak medijacije, pa i ako je medijacija formalno okončana te unaprijed upoznati sudionike medijacije s mogućnošću takvih njegovih nastojanja.
(5) Medijator je osoba koja posljednja odustaje od mirnog rješenja spora između sudionika medijacije.
(6) Po potrebi, medijator je dužan sudionicima medijacije biti na raspolaganju u svrhu pomoći oko tumačenja ili provedbe sklopljene nagodbe.

IV. Okončanje postupka medijacije

Članak 14.

Medijacija je okončana:

a) sklapanjem nagodbe,
b) odlukom medijatora da se medijacija obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome sudionicima medijacije bila dana mogućnost izjašnjavanja, zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,
c) pisanom izjavom o okončanju medijacije koju su sudionici medijacije uputile medijatoru, ili
d) pisanom izjavom o odustajanju od medijacije koju je jedan sudionik uputio drugim sudionicima ili medijatoru, osim ako u medijaciji i nakon odustanka jednog sudionika sudjeluju dvije ili više sudionika koje su voljni medijaciju nastaviti.
(2) Medijacija je okončana i ako se nagodba ne postigne u roku od 60 dana od dana prihvaćanja prijedloga za pokretanje medijacije. Ovaj se rok može produžiti pisanim sporazumom sudionika za još najviše 60 dana.

Nagodba

Članak 15.

Nagodba koja se sklopi u medijaciji ima svojstvo ovršne isprave na način predviđen Zakonom o mirenju, Ovršnim zakonom i drugim propisima.

Troškovi medijacije

Članak 16.

(1) Način određivanja troškova utvrđen je Troškovnikom HUM-a..
(2) Troškovi medijacije obuhvaćaju:
a) troškove za naknadu medijatoru u iznosu koji je određen Troškovnikom HUM-a ili u dogovoru s medijatorom,
b) putne i druge materijalne troškove medijatora,
c) troškove za administrativni rad u svezi s medijacijom, koje troškove snose stranke na jednake dijelove, osim ako se drugačije ne dogovore.
(3) Sudionici medijacije pokrivaju vlastite troškove i troškove svojih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, osim ako pisanom nagodbom nije drukčije dogovoreno.
(4) Sudionici medijacije snose troškove medijacije na jednake dijelove ako se drugačije ne dogovore.

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Na medijaciju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o mirenju i ostalih pravnih izvora koji određuju/predviđaju medijaciju.

Članak 18.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja 3. lipnja 2019.
(2) Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o radu Centra za mirenje, pregovaranje i rješavanje sukoba HUM-a koji je donesen dana 4. prosinca 2017. sa svim svojim izmjenama i dopunama.