Predložite facilitaciju

    Stranke podnose prijedlog za facilitaciju zajednički ili jednostrano. Podnositelj jednostranog prijedloga plaća pristupnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna (PDV uračunat). Ako druga strana ne prihvati prijedlog, HUM zadržava navedeni iznos. Troškovi facilitacije se u pravilu podmiruju prije prvog facilitacijskog sastanka. Pristupna naknada se uračunava u predlagateljev trošak facilitacije.