Predložite kontaktiranje druge strane

    Stranke mogu podnijeti jednostrani prijedlog za medijaciju/facilitaciju. Po zaprimanju jednostranog prijedloga HUM kontaktira drugu stranu i njenog punomoćnika radi prihvaćanja prijedloga za medijaciju/facilitaciju. Podnositelj jednostranog prijedloga plaća pristupnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna (PDV uračunat). Ako druga strana ne prihvati prijedlog, HUM zadržava navedeni iznos. Pristupna naknada se uračunava u predlagateljev trošak medijacije/facilitacije.