Hrvatski sabor podržao je u lipnju 2018. Izvješće pučke pravobraniteljice za 2017. u kojem se nalazi analiza i ocjena stanja ljudskih prava u Hrvatskoj za prošlu godinu.

U svom je govoru pred Hrvatskim saborom pučka pravobraniteljica Lora Vidović napomenula da Izvješće sadrži više od 200 preporuka, a prema mišljenju Vlade otprilike četvrtina će se razmotriti, provesti ili se već provode. Jedan od primjera čija je preporuka prihvaćena je intenzivnije podizanje svijesti o postupcima mirenja, koja bi mogla utjecati na rasterećenje sudova, a time i smanjenje dugotrajnosti sudskih postupaka, koji je govor objavljen 13. lipnja 2018. na linku OVDJE.

U Izvješću se napominje da građani još uvijek nisu dovoljno informirani o načinima mirenja, te unatoč tome što je u RH uspostavljen pravni okvir za izvansudsko rješavanje sporova, ulaze u dugotrajne i skupe sudske postupke.

U Rezoluciji Europskog parlamenta o provedbi Direktive 2008/52/EZ o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, naglašava se važnost mirenja te se pozivaju države članice da kontinuirano educiraju javnost o ciljevima i prednostima mirenja kao značajnog mehanizma za sprječavanje dugotrajnih sudskih postupaka.

Iz dokumenta „Preporuke za osnaženje instituta mirenja u Hrvatskoj“ Američke gospodarske komore u RH također proizlazi i dalje niska razina svijesti, kako pravosudnog sustava, tako i javnosti, o prednostima mirenja kao načina rješavanja sporova.

Iako ZPP daje ovlaštenje sucima da tijekom trajanja parničnog postupka upute stranke na mogućnost mirenja, u praksi to rijetko koriste uz preporuku da je javnost potrebno sustavno informirati o alternativnim načinima rješavanja sporova te provoditi kontinuirane stručne edukacije svih aktera, a primarno sudaca i odvjetnika.

Tijekom 2017. pred sudovima je u pretežito većim gradskim središtima provedeno njih preko 150, dok istovremeno pred značajnim brojem sudova nije pokrenut niti jedan, dok su udruge registrirane za mirenje u većim gradovima, zbog intenzivnije promocije i aktivnijeg približavanja građanima, bilježe povećanje od preko 50% podnesenih prijedloga zmirenje u odnosu na prethodnu godinu.

PREPORUKE:

  • Pravosudnoj akademiji, da osigura redovne edukacije sudaca o mirenju i medijacijskim vještinama;
  • Hrvatskoj odvjetničkoj komori, da osigura redovne edukacije za odvjetnike o važnosti i prednostima rješavanja sporova postupcima mirenja;
  • Ministarstvu pravosuđa, da intenzivira započete promotivne aktivnosti usmjerene informiranju građana o mirenju;

Više možete pročitati na stranici 29. i 30. Izvješća OVDJE.