Priprema stranaka i njihovih punomoćnika za sudjelovanje u pregovorima i medijaciji


Pružamo iznimno korisnu i uspješnu uslugu pripreme stranaka i njihovih punomoćnika kako za pregovore tako i za medijaciju koji će se provoditi izvan našeg HUM-ovog Centra za pregovaranje i medijaciju. Ovu pripremu provode naši najbolji medijatori/ice.

Ovu uslugu traže i ona se pruža strankama koje su se opredijelile za izravne pregovore ili medijaciju i žele se za njih/nju što bolje pripremiti ne bi li povećali izglede za njihovo okončanje dogovorom ili nagodbom, a posebno onima koji nisu imali ranije iskustva u medijaciji bilo kao stranke bilo kao njihovi zastupnici u medijaciji.

Stranke i njihovi punomoćnici detaljno upoznaju medijatora/icu s njihovim problemom, a medijatori ih educiraju o tome što je to medijacija, što očekivati u medijaciji, kako na najbolji način zastupati svoje interese, komunicirati, upravljati konfliktima i negativnim emocijama, te kako postići brzo i najbolje rješenje spora. Veoma je sličan način kako se ova usluga pruža i ovima koji se žele što bolje pripremiti za izravne pregovore.

Iskustva korisnika ove naše usluge su iznimno pozitivna. U svim slučajevima do sada sklopili su nagodbu.