dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH i predsjednik HUM-a od 2010. Pionir je medijacije u Hrvatskoj. Medijator je od 2003., trener medijatora od 2006. Autor je brojnih medijacijskih članaka i disertacije – “Mirenje kao generator promjena u pravnom sustavu i pravnoj profesiji”.

Sudjelovao je na brojnim konferencijama kao govornik i kao predavač na brojnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je kao medijator u preko 400 medijacija, pretežno u gospodarskim sporovima. Član je više uglednih međunarodnih medijacijskih organizacija među kojima se posebno ističe GEMME Internacionalni je medijacijski ekspert kod CEDR, EBRD i IDLO te EJTN trener. Na brojnim je domaćim, te i na inozemnim medijacijskim listama u Washingtonu, Londonu, Beču, Rimu, Moskvi i Beogradu.

Riješio je veliki broj sudskih sporova i pomogao velikom broju osoba i organizacija riješiti njihove osobne i poslovne konflikte i sporove. U vrijeme COVID-19 krize predvodio je pripremu HUM-a za nove uvjete poslovanja. Proveo je prvu video online medijaciju u RH i pripremio prvi u nizu HUM-ov webinar.

Nositelj je CEDR Award 2012 winner for ADR and Civil Justice Innovation, priznanja HUM-a za razvoj mirenja u Hrvatskoj 2013., te priznanja Društva mediatorjev Slovenije 2016. Uvršten je u direktorij medijatora Who’s Who Legal Commercial Mediation 2011-2020.