Suzana Fugaj,  završila je osnovnu obuku za medijatore 2014., dodatnu obuku 2015., kao i specijalističke dodatne obuke za medijatore u obiteljskim i potrošačkim sporovima 2017. Trenerica je medijatora od 2020. godine., završila je i praktičarski NLP, TA101, Mirovne studije, Mindfulness, kao i razne edukacije o nenasilnoj komunikaciji, nekoliko treninga za trenere i trenutno je u procesu certificiranja za trenericu nenasilne komunikacije pred međunarodnim Centrom za nenasilnu komunikaciju. Članica je Centra za mirovne studije, suosnivačica Centra za Nenasilnu komunikaciju Hrvatska, i članica Upravnog odbora HUM-a.

Sudjelovala je i koordinirala medijacijama pred HUM-om, a kao medijatorica ili komedijtorica provodila je medijacije u obiteljskim, potrošačkim, kaznenim predmetima te postupcima radi poboljšanja odnosa/komunikacije u obiteljskom i radnom okruženju. Bila je trenerica na 50ak osnovnih obuka za medijatore i nekoliko dodatnih obuka. Sudjelovala je na raznim konferencijama, okruglim stolovima, stručnim skupovima, radionicima i predavanjima u vezi medijacije, komunikacijskih, pregovaračkih vještina, upravljanja konflikata, i bila dio projektnih timova na raznim projektima ispred HUM-a.