Na temelju članka 31. Statuta Hrvatske udruge za medijaciju (dalje u tekstu: HUM), Upravni odbor HUM-a na sjednici Upravnog odbora, održanoj 18. prosinca 2023. usvojio je slijedeći

MEDIJACIJSKI TROŠKOVNIK

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Troškovnikom uređuju se pitanja o troškovima/izdacima koji nastanu u vezi s poduzimanjem radnji pokretanja i vođenja medijacije (pristupna naknada i informativni sastanak o medijaciji) kao i visini, kriterijima i načinu plaćanja troškova i medijacije.

Članak 2.

(1) Sudionici konflikta ili sudskog spora, koji samoinicijativno zatraže informativni sastanak s medijatorom u svrhu upoznavanja s medijacijom, i donošenja informirane odluke o tome je li medijacija prikladni način za rješavanje njihovog konflikta ili spora, imaju pravo na jedan takav sastanak s medijatorom bez naknade. 

(2) Pristupna naknada je trošak nastao poduzimanjem radnji u povodu medijacije, a služi vođenju medijacije i plaćaju je osobe koje imaju interes sudjelovati u medijaciji.

(3) Sudionici medijacije koji podnesu jednostrani prijedlog za medijaciju, plaćaju pristupnu naknadu u iznosu od 30,00 EUR, u koji iznos je uključen PDV.

(4) Ako druga strana ne prihvati prijedlog za medijaciju, HUM će zadržati navedeni iznos na ime troškova koji su nastali tijekom pripremnih radnji poduzetih u svrhu pokretanja i provođenja medijacije.

(5) U slučaju da druga strana prihvati prijedlog, pristupna naknada uračunava se u trošak medijacije onog sudionika medijacije koji je podnio jednostrani prijedlog za pokretanje medijacije.

(6) Sudionici pokretanja medijacije koji podnesu suglasni prijedlog za medijaciju, kao i oni koje predlože medijaciju prema nalogu suda, oslobođeni su plaćanja pristupne naknade.

(7) Trošak informativnog sastanka s medijatorom o medijaciji koji će se održati po uputi suda, sukladno članku 8. Zakona o mirnom rješavanju sporova („Narodne novine“ broj 67/2023), iznosi 70,00 EUR, u koji iznos je uračunat PDV.

(8) Trošak iz stavka 6. ovog članka sudionici snose na jednake dijelove, osim ako se drugačije ne dogovore, a uplaćuju ga prije održavanja samog sastanka i uračunava se u trošak medijacije.

II. TROŠKOVI MEDIJACIJE

Članak 3.

Ukupni troškovi medijacije sastoje se od:

  • administrativnih troškova i
  • naknade za rad medijatora
  • materijalnih troškova medijatora (iznimno, po potrebi).
  1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI I NAKNADA ZA RAD MEDIJATORA

Članak 4.

(1) Administrativni troškovi su vezani uz organiziranje, provođenje, okončanje i dokumentiranje medijacije.

(2) Naknada za rad medijatora odnosi se na tri medijacijska sastanka neovisno o njihovom trajanju te na radnje prije, tijekom, između i nakon medijacijskih sastanka.

(3) Ako se sudionici s medijatorom nisu sporazumjeli drugačije, visina troškova medijacije utvrđuje se prema članku 6. stavku 5. ovog Troškovnika.

(4)  Visina iznosa administrativnih troškova i naknade za rad medijatora utvrđuje se sukladno odluci Upravnog odbora važećoj na dan podnošenja prijedloga za medijaciju.

  1. MATERIJALNI TROŠKOVI MEDIJACIJE

Članak 5.

(1) Medijator koji provodi medijaciju izvan mjesta svoga prebivališta ima pravo na naknadu stvarnih troškova prijevoza, smještaja i prehrane.

(2) Troškove smještaja medijatora u hotelu snose sudionici medijacije izravno ili se ona uključuje u ukupne troškove medijacije.

(3) Za slučaj da troškove smještaja medijatora snosi HUM oni se utvrđuju na temelju računa za smještaj u hotelu kategorije do tri zvjezdice.

(4) Troškovi prehrane medijatora odmjeravaju se u visini neoporezivog iznosa dnevnice.

(5) Troškove medijatora iz stavka 1. ovog članka sudionici podmiruju na jednake dijelove, ako se drugačije ne dogovore te unaprijed prije svakog putovanja.

III.  OSNOVE ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA MEDIJACIJE

Članak 6.

(1) Nakon što sudionici medijacije daju suglasnosti za sudjelovanje u medijaciji, Voditelj centra za medijaciju na prikladan način utvrdit će vrijednost predmeta spora. Ako se sudionici medijacije ne mogu dogovoriti oko vrijednosti spora, sudionici medijacije su suglasni da je odredi Voditelj Centra za medijaciju.

(2) Ako se u medijaciji raspravlja o protu-zahtjevima ili prigovorima radi prijeboja ili je riječ o zahtjevima iz više sporova između sudionika medijacije, za potrebe izračunavanja visine troškova medijacije, vrijednosti svih zahtjeva se zbrajaju.

(3) Ako je vrijednost predmeta spora izražena u stranoj valuti ona se za potrebe izračuna troškova medijacije izražava u protuvrijednosti EUR primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za tu valutu važećeg na dan pokretanja medijacije.

(4) Trošak medijacije može odrediti svaki medijator sporazumno sa sudionicima medijacije.

(5) U sporovima u kojima nije postignuta suglasnost o troškovima medijacije troškovi medijacije se utvrđuju prema vrijednosti predmeta spora:

(5.1.) U sporovima u kojima se vrijednost predmeta spora određuje u iznosu do 13.300 EUR, troškovi medijacije računat će se u iznosu od po 90,00 EUR za svaki započeti sat.

(5.2.) Vrijednost predmeta spora                                                       Troškovi medijacije

            13.300,01 – 25.000,00 EUR                                                   1.000,00 EUR

            25.000,01 – 50.000,00 EUR                                                  1.500,00 EUR

            50.000,01 – 100.000,00 EUR                                                2.000,00 EUR

            100.000,01 – 200.000,00 EUR                                              2.500,00 EUR

            200.000,01 – 400.000,00 EUR                                              3.000,00 EUR

            400.000,01 – 800.000,00 EUR                                              3.500,00 EUR

            800.000,01 – 1.600,000,00 EUR                                           5.000,00 EUR

            < 1.600.000,01 EUR i više                                                        prema dogovoru

 

(5.3.) U sporovima u kojima se ne može odrediti vrijednost predmeta spora, troškovi medijacije iznose 800,00 EUR, a u kaznenim postupcima, obiteljskim sporovima i u postupcima radi poboljšanja komunikacije, troškovi medijacije iznose 500,00 EUR.

(5.4.) Za sporove koji se troškovi utvrđuju prema stavcima 5. točkama 2. i 3. troškovi se odnose na tri sastanka neovisno o njihovom trajanju, osim za medijacije u kaznenim postupcima i medijacijama radi poboljšanja komunikacije u odnosu na koje se ovi troškovi odnose na dva sastanka neovisno o njihovom trajanju.

(6) U troškove medijacije iz prethodnih stavaka ovog članka uračunat je PDV.

IV. POVEĆANJE TROŠKOVA MEDIJACIJE

Članak 7.

(1) Ako se sudionici s HUM-om i medijatorom nisu drugačije sporazumjele, troškovi medijacije utvrđeni na temelju odredbi ovog Troškovnika mogu se povećati u sljedećim slučajevima:

– ako u medijaciji sudjeluje više od dva sudionika,

– ako medijaciju provode dva ili više medijatora,

– ako se radi o veoma složenom sporu,

– ako se radi o sporu u kojem medijatori trebaju raspolagati posebnim specijalističkim znanjima,

– ako se medijacija vodi na stranom jeziku,

– ako je u medijaciji potrebno održati više od tri sastanka,

– ako je medijaciju potrebno provesti izvan sjedišta HUM-a.

(2) Ako sa sudionicima nije postignut drugačiji sporazum, troškovi medijacije mogu se povećati na temelju sljedećih kriterija:

– ako u medijaciji sudjeluje više od dva sudionika troškovi medijacije će se povećati za 10%, za svakog dodatnog sudionika,

– ako medijaciju provode dva ili više medijatora, troškovi medijacije će se povećati za 30%, za svakog dodatnog medijatora, osim ako se ne postigne drugačiji dogovor sa sudionicima medijacije

– ako se radi o veoma složenom sporu, ako se radi o sporu u kojem medijator treba raspolagati posebnim specijalističkim znanjem i ako postupak medijacije treba voditi na stranom jeziku, naknada za rad medijatora može se povećati za 30%,

– o potrebi za posebnim specijalističkim znanjem, o stupnju složenosti spora i o vođenju medijacije na stranom jeziku, odlučuje Voditelj Centra za medijaciju

– nakon trećeg sastanka troškovi medijacije za svaki idući sastanak, neovisno o njegovom trajanju, mogu se odrediti u iznosu od 40% od troškova medijacije utvrđenih člankom 2. i 3. ovog Troškovnika

– ako se medijacija ili pojedini sastanak tijekom medijacije provodi izvan sjedišta HUM-a, administrativni troškovi i/ili naknada za rad medijatora mogu se povećati za 30%.

(3) U sporovima visoke složenosti i visoke vrijednosti, posebno u sporovima financijske i investicijske prirode, infrastrukture i visoko vrijedne građevinske sporove, naknada za rad medijatora i ostali troškovi mogu se za svaki konkretni predmet i u odnosu predloženog medijatora odrediti primjerice u postotku, u promilu i sl.

Članak 8.

Na temelju posebnog sporazuma, za fizičke i pravne osobe koje učestalo na trajnijoj osnovi  koriste usluge HUM-a, mogu se posebno ugovoriti troškovi medijacije uz odluku ili suglasnost Upravnog odbora.

V. SMANJENJE TROŠKOVA POSTUPKA MEDIJACIJE

Članak 9.

(1)Troškovi medijacije se iznimno mogu smanjiti i do 100% ovisno o vrsti spora i svojstvu stranaka.

(2) Troškovi medijacije utvrđuju se u visini od 50% od redovnih troškova medijacije utvrđenih člankom 6. Troškovnik, u slučaju da su sudionici medijacije unaprijed postigli dogovor i žele sklopiti nagodbu sa svojstvom ovršne isprave pred HUM-om uz sudjelovanje medijatora.

VI. PLAĆANJE TROŠKOVA MEDIJACIJE

Članak 10.

(1) Ako se sudionici medijacije nisu drugačije sporazumjeli troškove medijacije snose na jednake dijelove.

(2) Troškovi medijacije uplaćuju se prije održavanja prvog medijacijskog sastanka uplatom na račun HUM-a. U suprotnom, može se utvrditi da se medijacija neće provoditi.

(3) Troškove medijacije sudionici medijacije plaćaju neovisno o tome je li u medijaciji sklopljena nagodba.

(4) Ako se tijekom medijacije promijene okolnosti koje utječu na povećanje troškova medijacije (povećanje vrijednosti predmeta spora, povećanje broja stranaka, ako je potrebno odrediti četvrti i svaki daljnji sastanak, ako je potrebno medijaciju nastaviti na stranom jeziku), HUM će pozvati sudionike na uplatu dodatnih troškova u roku osam dana. Ako sudionici medijacije u navedenom roku ne uplate zatraženi dodatni iznos, može se utvrditi da se novi sastanak u medijaciji neće održati prije uplate zatraženog iznosa. Za slučaj neplaćanja tog dodatnog iznosa medijacija se može okončati odlukom medijatora.

VII. SPORAZUM O TROŠKOVIMA MEDIJACIJE

Članak 11.

(1) Suglasnim prihvaćanjem medijacije pred HUM-om njeni sudionici prihvaćaju odredbe ovog Troškovnika.

(2) Sporazum o troškovima medijacije sastavni je dio sporazuma o medijaciji i potpisuju ga i sudionici medijacije i/ili njihovi punomoćnici i medijator.

VIII. TROŠKOVI SUDIONIKA MEDIJACIJE

Članak 12.

(1) Ako se sudionici medijacije nisu drugačije sporazumjeli, svaki njih snosi ½ dijela ukupnih troškova medijacije, odnosno drugi razmjerni dio ovisno o broju sudionika medijacije, uključujući i troškove svojih zakonskih zastupnika, punomoćnika, savjetnika i pratitelja.

(2) Ako se sudionici medijacije drugačije ne dogovore troškove vještačenja snosi sudionik koji je predložio provesti vještačenje.

(3) Troškove prevođenja snosi sudionik u čiju je korist prevođenje određeno. Ako je prevođenje određeno u korist svih ili više sudionika medijacije, oni te troškove snose na jednake dijelove.

(4) U slučaju održavanja sastanka u medijaciji izvan sjedišta HUM-a, troškove koji su se uvećali iz tog razloga (razlika za uvećane administrativne troškove za 20% i uvećanje troškova medijatora), plaća sudionik na čiji je prijedlog određen sastanak izvan sjedišta HUM-a, ako se sudionici nisu drugačije dogovorili.

(5) Ako su sudionici medijacije zajedno predložili održavanje sastanka izvan sjedišta HUM-a, dodatne troškove iz stavka 5. ovog članka oni snose na jednake dijelove.

IX. EVIDENCIJA TROŠKOVA MEDIJACIJE

Članak 13.

(1) Voditelj Centra za medijaciju vodit će evidenciju o uplaćenim troškovima medijacije te o isplaćenim iznosima naknada.

(2) Prije početka medijacije Voditelj Centra za medijaciju obavijestit će sudionike medijacije o troškovima medijacije i po potrebi im izdati ponudu za plaćanje troškova medijacije. Po primitku uplate uplatitelju će se izdati račun.

(3) Račun s troškovima medijacije priložit će se u M spis.

X. ODNOS IZMEĐU HUM-a I MEDIJATORA

Članak 14.

(1) HUM s medijatorom koji vodi medijaciju sklapa ugovor o djelu.

(2) HUM isplaćuje medijatoru naknadu za njegov rad na njegov račun uz sve potrebne odbitke na temelju zakona odmah po izvršenoj uplati troškova medijacije.

(3) Naknada za rad medijatora isplaćuje se neovisno o tome je li u medijaciji sklopljena nagodba ili nije.

XI. FACILITIRANJE I PRIPREMA ZA MEDIJACIJU

Članak 15.

(1) Sve odredbe ovog Troškovnika koje se odnose na troškove medijacije i medijatora na odgovarajući način se primjenjuju na troškove facilitiranja, pripreme stranaka, punomoćnika i drugih sudionika za medijaciju koja se ne odvija pred HUM-om ili za pripremu stranaka i punomoćnika za izravne pregovore izvan medijacije.

(2) Facilitaciju, pripremu za medijaciju i pregovore mogu provoditi medijatori s Liste medijatora HUM-a.

XII. TROŠKOVI MEDIJACIJE U POTROŠAČKIM I POMORSKIM RADNIM SPOROVIMA

Članak 16.

(1) Ukupni troškovi medijacije u potrošačkim sporovima za potrošača u pravilu iznose 30,00 EUR-a, a mogu iznositi najviše do 66,36 EUR, uključujući u taj iznos i PDV. Ostale troškove medijacije snosi trgovac sukladno članku 6. Troškovnika.

(2) Ukupne troškove medijacije u pomorskim radnim sporovima sukladno Nacionalnom kolektivnom ugovoru za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi  („Narodne novine“ broj 94/2015) snosi brodar, vlasnik broda ili poslodavac.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Ovaj Troškovnik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja 2024.

(2) Stupanjem na snagu ovog Troškovnika prestaje važiti Troškovnik usvojen na sjednici Upravnog odbora  od 15. ožujka 2021., zajedno sa njegovim izmjenama i dopunama od 7. ožujka 2022.

Zagreb, 18. prosinca 2023.

 

                                                                                                                                                                            Predsjednik HUM-a:

                                                                                                                                                                             dr. sc. Srđan Šimac