Na temelju članka 30. Statuta Hrvatske udruge za medijaciju (dalje u tekstu: HUM), na sjednici Upravnog odbora, održanoj 21. lipnja 2022. usvojen i donesen

TROŠKOVNIK

 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Troškovnikom uređuju se pitanja o troškovima /izdacima koji nastanu u svezi s poduzimanjem radnji koje služe pokretanju i vođenju postupka medijacije (pristupna naknada) kao i visini, kriterijima i načinu plaćanja troškova medijacije.

Članak 2.

Pristupna naknada je trošak nastao poduzimanjem radnji u povodu medijacije, a služi vođenju medijacije i plaćaju je osobe koje imaju interesa sudjelovati u medijaciji.

Sudionici medijacije, koji podnesu jednostrani prijedlog za provođenje medijacije, plaćaju pristupnu naknadu u iznosu od 26,54 EUR (200 HRK), s PDV-om.

Ako druga strana ne prihvati prijedlog za provođenje medijacije, HUM će zadržati navedeni iznos na ime troškova koji su nastali provođenjem pripremnih radnji poduzetih u svrhu pokretanja i provođenja medijacije.
U slučaju da druga strana prihvati prijedlog, pristupna naknada uračunava se u trošak medijacije onog sudionika medijacije koji je podnio jednostrani prijedlog za pokretanje medijacije.

Sudionici pokretanja medijacije, koji podnesu suglasan prijedlog, oslobođeni su plaćanja pristupne naknade.

II. TROŠKOVI MEDIJACIJE

Članak 3.

Troškovi medijacije sastoje se od:

  1. administrativnih troškova
  2. naknade za rad medijatora
  3. materijalnih troškova medijatora

 

1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Članak 4.

(1) Administrativni troškovi su vezani uz organiziranje, provođenje, okončanje i dokumentiranje medijacije.
(2) Iznos administrativnih troškova uključenih u troškove medijacije odnosi se na tri medijacijska sastanka, neovisno o njihovom trajanju.
(3) Ako se sudionici s medijatorom nisu sporazumjeli drugačije, visina administrativnih troškova utvrđuje se prema vrijednosti spora, sukladno odluci Upravnog odbora, važećoj na dan podnošenja zahtjeva za medijaciju
(4) U sporovima u kojima se neto naknada za medijatora dogovori u iznosu od 1.327, 23 EUR (10.000,00 HRK) i više, administrativni troškovi iznosit će 1.659,04 EUR (12.500,00 HRK) (uračunat PDV).

NAKNADA ZA RAD MEDIJATORA

Članak 5.

(1) Naknadu za rad medijatora određuje svaki medijator sporazumno sa sudionicima medijacije.
(2) Ako se sudionici s medijatorom ne sporazume drugačije, visina iznosa naknade za rad medijatora određuje se prema vrijednosti predmeta spora, sukladno odluci Upravnog odbora, važećoj na dan podnošenja zahtjeva za medijaciju uvećana za zakonom propisana davanja.
(3) Iznos naknade za rad medijatora odnosi se na tri medijacijska sastanka neovisno o njihovom trajanju te na radnje prije, tijekom, između i nakon medijacijskih sastanka.

Članak 6.

(1) Ako medijaciju provode dva ili više medijatora, ako se stranke s medijatorima nisu sporazumjele drugačije, troškovi postupka medijacije iz članka 3. i članka 5. ovog Troškovnika, obračunavaju se posebno za svakog medijatora.

MATERIJALNI TROŠKOVI MEDIJACIJE

Članak 7.

(1) Medijator koji provodi medijaciju izvan mjesta svoga prebivališta ima pravo na naknadu stvarnih troškova prijevoza, smještaja i prehrane.
(2) Naknada troškova smještaja medijatora određuje se na temelju računa za smještaj u hotelu kategorije do tri zvjezdice.
(3) Troškovi prehrane medijatora odmjeravaju se u visini neoporezivog iznosa dnevnice.
(4) Troškove medijatora iz stavka 1. ovog članka, stranke podmiruju unaprijed prije svakog putovanja.

III. VRIJEDNOST PREDMETA SPORA KAO OSNOVA ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA MEDIJACIJE

Članak 8.

(1) Nakon što sudionici medijacije daju suglasnosti za sudjelovanje u medijaciji, tajnik HUM-a utvrdit će vrijednost predmeta spora u dogovoru sa sudionicima medijacije. Ako se sudionici medijacije ne mogu dogovoriti oko vrijednosti spora, sudionici medijacije su suglasni da je odredi tajnik HUM-a.
(2) Ako se u medijaciji raspravlja o protu-zahtjevima ili prigovorima radi prijeboja ili je riječ o zahtjevima iz više sporova između sudionika medijacije, za potrebe izračunavanja visine troškova medijacije, vrijednosti svih zahtjeva se zbrajaju.
(3) Ako je vrijednost predmeta spora izražena u stranoj valuti, ona se za potrebe izračuna troškova medijacije izražava u kunskoj protuvrijednosti, primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za tu valutu, važećeg na dan pokretanja postupka medijacije.
(4)Vrijednosti predmeta spora i troškovi medijacije utvrđuju se na sljedeći način:

 

Vrijednost predmeta spora                                                                                                                        Troškovi medijacije

> 663,61 EUR-a    (5.000,00 HRK)                                                                                                                     73 EUR             (550,00 HRK)

663,62 – 1.990,84 EUR-a     (5.000,01 – 15.000,00 HRK)                                                                          291,99 EUR        (2.200,00 HRK)

1.990,85 – 6.636,14 EUR-a  (15.000,01 – 50.000,00 HRK)                                                                        510,98 EUR        (3.850,00 HRK)

6.636,15 – 13.272,28 EUR-a  (50.000,01 – 100.000,00 HRK)                                                                   729,98 EUR         (5.500,00 HRK)

13.272.29 – 66.361,40 EUR-a  (100.001,00 – 500.000,00 HRK)                                                            1.459,95 EUR       (11.000,00 HRK)   

66.361,41 – 132.722,81 EUR-a   (500.001,00 – 1.000.000,00 HRK)                                                      2.189,93 EUR        (16.500,00 HRK)

132.722,82 – 663.614,04 EUR-a  (1.000.001,00 – 5.000.000,00 HRK)                                               2.919,90 EUR        (22.000,00 HRK)

663.614,05 – 1.327.228,08 EUR-a  (5.000.001,00 – 10.000.000,00 HRK)                                       4.379,85 EUR          (33.000,00 HRK)

< 1.327.228,09 EUR-a   (10.000.001,00 HRK)  i više                                                                            prema dogovoru

 

(5) U sporovima u kojima se ne može odrediti vrijednost predmeta spora, troškovi medijacije iznose  729,98 EUR (5.500,00 HRK).

(6) Za sve navedene iznose troškova medijacije, iz prethodnih stavaka ovog članka, uračunat je PDV.

IV. POVEĆANJE TROŠKOVA POSTUPKA MEDIJACIJE

Članak 9.

(1) Ako se stranke s HUM-om i medijatorom nisu drugačije sporazumjele, troškovi medijacije koji se utvrđuju na temelju odredbi ovog Troškovnika, mogu se povećati, u sljedećim slučajevima:

– ako u medijaciji sudjeluje više od dvije stranke,
– ako se radi o veoma složenom sporu,
– ako se radi o sporu u kojem medijatori trebaju raspolagati posebnim specijalističkim znanjima,
– ako se medijacija vodi na stranom jeziku,
– ako je u medijaciji potrebno održati više od tri sastanka,
– ako je medijaciju potrebno provesti izvan sjedišta HUM-a.

(2) Ako sa strankama nije postignut drugačiji sporazum, troškovi medijacije mogu se povećati na temelju sljedećih kriterija:
– ako u medijaciji sudjeluje više od dvije stranke, troškovi medijacije će se povećati za 10%, za svaku dodatnu stranku,
– ako se radi o veoma složenom sporu, ako se radi o sporu u kojem medijator treba raspolagati posebnim specijalističkim znanjem i ako postupak medijacije treba voditi na stranom jeziku, naknada za rad medijatora može se povećati za 30%,
– o potrebi za posebnim specijalističkim znanjem, o stupnju složenosti spora i o vođenju medijacije na stranom jeziku, odlučuje tajnik HUM-a,
– nakon trećeg sastanka troškovi medijacije za svaki idući sastanak, neovisno o njegovom trajanju, mogu se odrediti u iznosu od 40% od troškova medijacije utvrđenih člankom 2. i 3. ovog Troškovnika
– ako se medijacija ili pojedini sastanak tijekom medijacije provodi izvan sjedišta HUM-a, administrativni troškovi i/ili naknada za rad medijatora mogu se povećati za 30%.

(3) U sporovima visoke složenosti i visoke vrijednosti, posebno u sporovima financijske i investicijske prirode, infrastrukture i visoko vrijedne građevinske sporove, naknada za rad medijatora i ostali troškovi mogu se za svaki konkretni predmet i u odnosu predloženog medijatora odrediti primjerice u postotku, u promilu i sl.

Članak 10.

Na temelju sporazuma o suradnji s HUM-om, za fizičke i pravne osobe koje često koriste usluge HUM-a, mogu se posebno ugovoriti troškovi medijacije.

V. SMANJENJE TROŠKOVA POSTUPKA MEDIJACIJE

Članak 11.

(1)Troškovi medijacije mogu se smanjiti i do 100 % ovisno o vrsti spora i svojstvu stranaka sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

(2) Troškovi medijacije utvrđuju se u visini od 50 % od redovnih troškova medijacije utvrđenih člankom 8. Troškovnika, u slučaju da su stranke postigle dogovor i žele sklopiti nagodbu pred HUM-om uz sudjelovanje medijatora s obilježjima ovršne isprave.

VI. PLAĆANJE TROŠKOVA POSTUPKA MEDIJACIJE

Članak 12.

(1) Ako se sudionici medijacije nisu drugačije sporazumjele troškove medijacije snose na jednake dijelove.
(2) Troškovi medijacije uplaćuju se prije održavanja prvog sastanka za medijaciju uplatom na račun HUM-a. U suprotnom, može se utvrditi da se medijacija neće provoditi.
(3) Troškove medijacije sudionici medijacije podmiruju neovisno o tome je li u medijaciji sklopljena nagodba.
(4) Ako se tijekom medijacije promijene okolnosti koje utječu na povećanje troškova medijacije (povećanje vrijednosti predmeta spora, povećanje broja stranaka, ako je potrebno odrediti četvrti i svaki daljnji sastanak, ako je potrebno medijaciju nastaviti na stranom jeziku), HUM će pozvati stranke na uplatu dodatnih troškova u roku koji ne može biti kraći od osam niti duži od petnaest dana. Ako sudionici medijacije u navedenom roku ne uplate, može se utvrditi da se novi sastanak u medijaciji ne određuje prije uplate zatraženog iznosa.

VII. SPORAZUM O TROŠKOVIMA POSTUPKA MEDIJACIJE

Članak 13.

(1) Suglasnošću s medijacijom pred HUM-om sudionici medijacije prihvaćaju odredbe ovog Troškovnika.
(2) Sporazum o troškovima medijacije sastavni je dio sporazuma o medijaciji i potpisuju ga medijator i sudionici medijacije i/ili njihovi punomoćnici.

VIII. TROŠKOVI SUDIONIKA POSTUPKA MEDIJACIJE

Članak 14.

(1) Ako se sudionici medijacije nisu drugačije sporazumjeli, svaki sudionik snosi troškove medijacije uključujući i troškove svojih zakonskih zastupnika, punomoćnika, savjetnika i pratitelja.
(2) Ako se sudionici medijacije drugačije ne dogovore, troškove vještačenja ili izvođenja dokaza snosi sudionik koji je predložio provesti određeno vještačenje ili dokaze.
(3) Troškove prevođenja snosi sudionik u čiju je korist prevođenje određeno. Ako je prevođenje određeno u korist svih ili više sudionika medijacije, oni te troškove snose na jednake dijelove.
(4) U slučaju određivanja sastanka u medijaciji izvan sjedišta HUM-a, troškove koji su se uvećali iz tog razloga (razlika za uvećane administrativne troškove za 20% i uvećanje troškova medijatora), plaća sudionik na čiji je prijedlog određen sastanak izvan sjedišta HUM-a, ako se sudionici nisu drugačije dogovorili.
(5) Ako su sudionici medijacije zajedno predložili održavanje sastanka izvan sjedišta HUM-a, dodatne troškove iz stavka 5. ovog članka oni snose na jednake dijelove.

IX. EVIDENCIJA TROŠKOVA MEDIJACIJE

Članak 15.

(1) Tajnik HUM-a vodit će evidenciju o uplaćenim troškovima medijacije te o isplaćenim iznosima naknada.
(2) Prije početka medijacije, tajnik HUM-a će dostaviti sudionicima medijacije ponudu za plaćanje troškova medijacije, a po primitku uplate izdat će im se račun.
(3) Račun s troškovima medijacije priložit će se u MIR spis.

X. ODNOS IZMEĐU HUM-a I MEDIJATORA

Članak 16.

(1) HUM s medijatorom koji provodi medijaciju sklapa ugovor o djelu posebno za svaku medijaciju.
(2) HUM isplaćuje medijatoru naknadu za njegov rad na njegov račun uz sve potrebne odbitke na temelju zakona odmah po izvršenoj uplati troškova medijacije.
(3) Naknada za rad medijatora isplaćuje se neovisno o tome je li u medijaciji sklopljena nagodba ili nije.

XI. FACILITIRANJE I PRIPREMA ZA MEDIJACIJU

Članak 17.

(1) Sve odredbe ovog Troškovnika koje se odnose na troškove medijacije i medijatora, na odgovarajući način se primjenjuju i na troškove facilitiranja i pripreme stranaka, punomoćnika i drugih sudionika za postupak medijacije.
(2) Facilitaciju i pripremu za medijaciju pred HUM-om mogu provoditi medijatori s Liste medijatora HUM-a.

XII. TROŠKOVI MEDIJACIJE U POTROŠAČKIM SPOROVIMA

Članak 18.

Ukupni troškovi medijacije u potrošačkim sporovima, za potrošača, mogu iznositi najviše 66,36 EUR (500 HRK), uključujući u taj iznos i PDV.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Ovaj Troškovnik HUM-a stupa na snagu i primjenjuje se od 21. lipnja 2022.
(2) Stupanjem na snagu ovog Troškovnika prestaje važiti Troškovnik usvojen na sjednici Upravnog odbora  od 15. ožujka 2021., zajedno sa njegovim izmjenama i dopunama od 7. ožujka 2022.

Zagreb, 21. lipnja 2022.