Zastupanje u medijaciji

Ova edukacija namijenjena je odvjetnicima, korporativnim pravnicima i svima koji zastupaju stranke u medijaciji. Riječ je o drugačijem zastupanju stranaka u odnosu na parnični ili arbitražni postupak, pa čak i u odnosu na zastupanje u izravnim pregovorima. Punomoćnici koji žele uspješno zastupati svoje stranke u medijaciji trebaju ovladati novim znanjima i vještinama. Punomoćnik koji nastupi i u medijaciji na tradicionalan način, nesvjesno proizvodi velike zapreke na putu do nagodbe.

Drugačiji pristup u zastupanju stranaka u medijaciji uvelike uvećava njihove izglede za postizanje rješenja u njihovom najboljem interesu na temeljima suradnje. Suradnja u medijaciji zamjenjuje uobičajeno neproduktivno i štetno suprotstavljanje u parnici ili izvan nje.

Saznajte točno što je to medijacija, koje su njene pogodnosti za stranke i punomoćnike i kakve su njihove uloge u medijaciji za razliku od njihovih uloga u parnici. Zastupanje u medijaciji usmjereno je na ostvarenje najboljeg mogućeg rezultata za stranke, bez nanošenja štete protivnoj strani.

Edukacija će pomoći polaznicima da na učinkovitiji način razgovaraju sa svojim strankama te strankama na suprotnoj strani, kao i njihovim punomoćnicima s ciljem dobivanja suglasnosti za medijaciju. Saznat ćete kako umanjiti dosadašnje apriorno odbijanje medijacije i kako “srušiti” jedan po jedan neutemeljeni mit o medijaciji.
Medijacija je prilika svim strankama i njihovim punomoćnicima da preuzmu punu kontrolu nad postupkom rješavanja spora i nad njegovim rezultatom. U medijaciji stranke imaju priliku preuzeti punu kontrolu nad svojim životima i/ili poslovanjem. S druge strane, odvjetnici/punomoćnici, uz učinkovito zastupanje u medijaciji imaju priliku učinkovito i brzo rješavati probleme stranaka kroz postupak mnogo prikladniji njihovim potrebama. Oni time uvećavaju zadovoljstvo svojih stranaka njihovim radom i osobno profesionalno zadovoljstvo. Istodobno, na ovaj način ovladavaju novom vrstom usluge namijenjene ponudi na tržištu.

Kome je edukacija namijenjena?

Edukacija je namijenjena odvjetnicima, korporativnim pravnicima i zastupnicima po zakonu stranaka te svima drugima koji su ovlašteni davati pravne savjete, neovisno o tome koliko im je poznata medijacija i jesu li imali iskustvo u medijaciji. Edukacija je prikladna i za osobe koje se namjeravaju uključiti kao stranke u medijaciju ili za osobe u pratnji stranaka bez profesionalnog svojstva koje nastupaju kao podrška strankama. Edukacija je od velike koristi i medijatorima kako bi se upoznali za zadaćama i pristupima punomoćnika stranaka u medijaciji. Ovisno o interesu veće skupine osoba iz određenog profesionalnog područja program može biti dodatno prilagođen njihovim zahtjevima.

Dodavanjem nove uloge odvjetnika/punomoćnika u medijaciji, njihovoj tradicionalnoj ulozi u parnici, uvećava se ugled, kvaliteta i povjerenje prema medijaciji i prema pravnoj profesiji.  Zagovaranje i zastupanje medijacije postaje popularnim dijelom usluga modernih odvjetnika (pravnika) i preduvjetom za njihovo aktivno uključivanje u rješavanje problema stranaka. U tradicionalnom sporenju prečesto se brka dobro pravno rješenje s dobrim rješenjem za stranke. Zastupnik u medijaciji oslobađa stranke ograničenja pravnog okvira sporenja i pomaže im doći do rješenja koje parnica/arbitraža u pravilu ne dopušta.

Što ćete naučiti?

 • O ograničenjima isključivo pravnog pristupa sporenju
 • Razumjeti konflikt
 • Kako izabrati pravo vrijeme i pravi spor za medijaciju
 • Kako stranke i punomoćnike dovesti za pregovarački stol i kako im pomoći donijeti informiranu odluku o pristanku na medijaciju
 • Kako izabrati medijatora i u suradnji s njim pridonijeti učinkovitim pregovorima
 • Kako uspješno zastupati stranke u medijaciji i uvećati njihove izglede za nagađanje
 • Kako uz nova znanja i vještine, zastupanje pravnih pozicija zamijeniti zastupanjem stvarnih interesa i potreba stranaka
 • Kako neproduktivno suprotstavljanje sudionika sporenja zamijeniti suradnjom
 • Kako i zašto u medijaciju aktivno uključiti stranke i aktivirati imanentnu ljudskost kao snažni alat na putu do rješenja konflikta/spora
 • Kako sa samopouzdanjem uključiti medijaciju i zastupanje u medijaciji u paletu vlastitih odvjetničkih/pravničkih usluga
 • Kako i zašto u ugovore uključiti medijacijske (što su stupnjevane klauzule o rješavanju sporova)

Edukacija traje ukupno 10 sati i održava se u grupi od najmanje 15 polaznika.

HUM će svakom od polaznika koji završe edukaciju izdati certifikat.

Sve dodatne obavijesti rado ćemo podijeliti s vama. Detaljni program edukacije dostavlja se prijavljenima za edukaciju.

 

Zastupanje u medijaciji – prijava