View Calendar
2022-10-20 12:00 - 14:00

Okrugli stol u suradnji s HANFA-om - Rješavanje pritužbi u financijskoj

industriji medijacijom

Moderatorica: Ejla Grantverger, korporativna pravnica, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o., medijatorica i članica nadzornog odbora HUM-a

ZOOM platforma

Potrošači u ugovornim odnosima redovno imaju slabiji položaj u odnosu na trgovca. Kako bi ostvarili svoja prava i riješili spor, potrošači prvo moraju podnijeti prigovor trgovcu, a na koji je on dužan odgovoriti u roku od 15 dana. Ako na taj način nisu uspjeli riješiti spor, potrošači imaju mogućnost riješiti ga na neki od alternativnih načina rješavanja sporova pred nekim od sedam akreditiranih tijela za provođenje takvih postupaka, kao što je Hrvatska udruga za medijaciju.

Glavna metoda za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Hrvatskoj je medijacija, koja omogućuje brzo, fleksibilno i financijski povoljnije rješavanje spora kako za trgovca tako i za potrošača.

Na okruglom stolu će se pridružiti Ivan Mučnjak, Voditelj direkcije za praćenje zaštite potrošača i edukaciju unutar Sektora za sistemske rizike HANFA-e te predstavnici financijske industrije.

Obavezno se registrirati na linku: OVDJE.