U medijaciji imate velike izglede da postignete nagodbu. Zastoj u pregovorima smatra se samo privremenim prekidom pregovora i pravo vrijeme za medijaciju je trenutak kada pregovori ne uspiju. Sudionici konflikata i sporova imaju svoj ritam i brzinu njihovog i treba ih poštovati. Prikladan poticaj u tom pogledu pomaže.

Upravo zato što stranke u medijaciji imaju priliku nakon dugotrajnog prekida komunikacije, ponovno sjesti za zajednički stol i otvoreno i slobodno komunicirati, smatra se da ne postoji neuspješna medijacija neovisno o tome jesu li sklopili nagodbu ili ne. Čest je slučaj da stranke sklope nagodbu nakon prethodno okončane medijacije bez nagodbe ili da se jave HUM-u i medijatoru nakon više mjeseci od okončanja medijacije te uz poticaj medijatora predlože nastavak medijacije radi sklapanja nagodbe.

Uvjerljivo najveći broj medijacija završava nagodbom. U 2019. u HUM-u preko 80% medijacija je završeno nagodbom, a od toga 50% njih je završeno nagodbom na prvom i jedinom sastanku.