Da. Strane mogu suglasno predložiti rješavanje spora u medijaciji u HUM-u neovisno tome vode li se povodom njihovog spora sudski postupak ili ne. U slučaju da se stranke koje vode postupak pred sudom, odluče za medijaciju, u tom slučaju sud će zastati sa sudskim postupkom na određeno vrijeme. Zastoj sudskog postupka radi izvansudskog mirenja može trajati 180 dana što je dovoljno vremena i za rješavanje najsloženijih radnih sporova. Nagodba u medijaciji u HUM-u podrazumijeva i okončane započetog sudskog postupka, povlačenjem tube.