Mnoge medijacije završe već na prvom sastanku (u HUM-u njih 50%), a najčešće završavaju u najviše do 3 sastanka. Trajanje medijacije uvelike ovisi o strankama, načinu njihovog zastupanja te o vještini medijatora. Sastanci mogu trajati više sati, a cijeli postupak računajući od podnošenja prijedloga za medijaciju, nekoliko tjedana, a najviše nekoliko mjeseci (u HUM-u medijacije od dana podnošenja prijedloga za medijaciju, pa do dana sklapanja nagodbe, prosječno traju 29 dna). Rješavanje sporova u medijaciji se najčešće se mjeri danima i tjednima, a u parnici godinama. Prema istraživanju World Bank u 2014., u koje je uključena i Hrvatska, prosječno trajanje parnice iznosilo 566 dana, a prosječno trajanje medijacije 43 dana (u Hrvatskoj 38 dana).