Ovisi o dogovoru stranaka. U načelu se troškovi dijele po pola. O visini pristojbi i nagrada za medijatora možete se raspitati kod administratora udruge.