Najčešće je i najbolje e kada stranke u sporu zajednički zatraže medijaciju, ali ako to nije lučaj, administrator HUM-a će poslati upit stranci koja nije predložila medijaciju prihvaća li prijedlog za medijaciju. Pri tome nije nužno da je spor već pokrenut pred sudom. Medijacija se može provoditi prije, za vrijeme, pa i nakon sudskog postupka. Može se pokrenuti inicijativom stranaka ili na prijedlog suda koji eventualno smatra da je takav pokušaj nešto što bi dalo bolje rezultate od sudskog postupka.