Osim Zakona o mirenju koji uređuje medijaciju, mogućnost medijacije predviđa Zakon o radu koji upućuje da se pravila i dr. važna pitanja vezana uz postupak mogu urediti kolektivnim ugovorom. Često se i pravilnikom poslodavca i ugovorom o radu predviđa i uređuje medijacija kao mogućnost rješavanja spora prije pokretanje sudskog postupka. Naravno, način provođenja medijacije poslodavac i radnik mogu urediti i posebnim sporazumom nakon što konkretni spor nastane te u tom sporazumu mogu dogovoriti sve detalje oko provođenja medijacije (mjesto i vrijeme, način komunikacije, trajanje i termine, imenovati medijatora, predvidjeti dinamiku, troškove medijacije i sve drugo što smatraju potrebnim za što uspješnijim provođenje medijacije).