• postotak nagodbi u medijaciji je preko 80%
  • stranke u medijaciji iskazuju iznimno zadovoljstvo (88%)
  • nagodba automatski utječe na pozitivnu promjenu ponašanja stranaka (79%)
  • medijacijom se može na vrijeme prevenirati konflikt ili spor prije nego što eskalira
  • medijacijom se uvećava zadovoljstvo sa životom u zajednici i vjera u ljude
  • programi edukcije građana o medijaciji mogu unaprijediti kvalitetu života