Troškovi medijacije su određeni Troškovnikom HUM-a. Troškove medijacije stranke snose na jednake dijelove, ako se drugačije ne sporazume. Ukupni troškovi mirenja u potrošačkim sporovima za potrošača mogu iznositi najviše 500,00 kuna uključujući u taj iznos i PDV.