HUMfacilitacija

Facilitacija je slična medijaciji i provode je naši najbolji medijatori. Najvažnija razlika između medijacije i facilitacije očituje se u tome što se facilitacija koristi u veoma ranom stadiju neslaganja između stranaka, dakle, prije nego su što su zauzete čvrste te nepopustljive suprotne pozicije i prije nego je konflikt eskalirao ili se pretvorio u spor pravne prirode.

Premda stranke ohrabrujemo za ranu medijaciju, za facilitaciju se opredjeljuju najčešće one koje u naravi nisu u konfliktu ili sporu, već imaju problema u komunikaciji. Među njima postoji nedovoljno razumijevanje, neslaganje se uvećava, javljaju se prvi znakovi suprotstavljanja i/ili nepovjerenja ili jednostavno ne nalaze vremena i načina kako da započnu i nastave razgovor, teške i osjetljive razgovore, pregovore i postignu dogovor o za njih važnim temama.

Facilitatori takvim strankama mogu pomoći oko uvođenja strukture u njihov razgovor, obnavljanja njihove komunikacije, razjašnjenja spornih pitanja, obnavljanja povjerenja, slušanja i međusobnog razumijevanja, stvaranja sigurnog ozračja za teške razgovore, aktiviranje unutarnje sposobnosti za pronalaženje kreativnih rješenja, razmjene informacija potrebnih za kvalitetnije odlučivanje te unošenje svježe perspektive, energije, mira, nade i optimizma među njih. Oni ih na taj način potiču na iznalaženje kreativnih rješenja problema i omogućuju im nastavak rada i suradnju na novoj i kvalitetnijoj osnovi. Kroz facilitaciju njeni sudionici dosežu najbolju verziju sebe, uče međusobno komunicirati na pravilan i produktivan način i uz takve nove naučene obrasce komuniciranja smanjuju mogućnost da se u buduće nađu u sličnoj situaciji.

Facilitaciju provode HUM-ovi najiskusniji medijatori/ice – facilitatori.

Primjeri facilitacije:

 • između članova uprava, upravnih odbora, dioničara, vlasnika udjela trgovačkih društava, i dr.
 • između vlasnika udjela u društvu i menadžmenta
 • između članova upravnih odbora udruga i sportskih klubova
 • između članova obitelji oko prijenosa upravljanja i vlasništva nad obiteljskim trgovačkim društvom
 • između članova timova unutar neke organizacije
 • između timova dviju ili više organizacija na istom poslu ili projektu
 • između pojedinih odjela unutar trgovačkih društava
 • između članova menadžmenta i radnika
 • između radnika i klijenata
 • između nastavnika, nastavnika i djece, nastavnika i roditelja
 • između sustanara oko pitanja korištenja zajedničkih dijelova zgrade
 • između zainteresiranih povodom važnih ekoloških pitanja u zajednici
  i dr.

Ohrabrite se i vi i iskušajte ovu uslugu. Polazeći oda našeg iskustva slobodni smo reći da je uz ove pristupe uspjeh u postizanju vaših facilitacijskih ciljeva gotovo nemoguće izbjeći.

Predložite facilitaciju