Dana 26. studenoga 2018. u Hrvatskoj udruzi za mirenje održana je radionica pod nazivom Transformativna medijacija – teorija i praksa. Radionicu je održao iskusni njemački medijator transformativne medijacije, Chistian Hartwig iz Berlina. On je tijekom tri sata kroz teorijski i praktični dio približio polaznicima koncept transformativne medijacije te njene prednosti i razlike u odnosu na druge vrste medijacije.

Hartwig na konflikt gleda prije svega kao na krizu u ljudskoj interakciji. U konfliktu sukobljene strane nastupaju isključivo iz pozicija vlastitih slabosti, odnosno vlastitih moći. Takav pristup njihovu komunikaciju čini vrlo destruktivnom. Međutim, transformativni medijacijski model gleda na konflikt kao priliku. Naglasak je na važnosti međuljudskog odnosa. Kroz odnose s drugima, gradimo i formiramo sebe, ali i zadovoljavamo osnovnu ljudsku potrebu za integracijom i socijalizacijom.

Što se tiče same razlike transformativnog pristupa u odnosu na druge medijacijske modele, Hartwig je naglasio kako transformativni medijator u procesu ne djeluje kao autoritativna figura, te ne pokušava davati strankama savjete ili nuditi im rješenja. Njegova zadaća je omogućiti strankama da iznesu što žele, na način na koji žele,a bez da ih o pri tome zaustavlja ili usmjerava. Nadalje, ovisno o situaciji, kada smatra da je to pogodno,medijator sumira ono što su stranke navele, pod uvjetom da se one s tim slože. Medijator prilikom sumiranja upućuje stranke upravo na pitanja o kojima se ne slažu. Obraća se svakoj od stranaka i reflektira ono što su one prethodno iznijele. On se jednostavno ponavlja njihovim riječima ono što su stranke same prethodno kazale. Potom od njih traži potvrdu o tome je li pravilno prenio i shvatio njihove riječi.

Cilj refleksije je potaknuti stranke da se međusobno više slušaju te da bolje razumiju vlastitu situaciju, da ispitaju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i da na donesu zajedničku odluku o načinu rješenja njihovog problema.

Na kraju radionice polaznici su imali priliku okušati u ulogama stranka te u ulozi medijatora, kroz simulaciju transformativne medijacije. Ova vježba pokazala se vrlo poučnom i zanimljivom.

Pristupom koji zagovara transformativna medijacija privremeno poremećeni odnos stranaka u konfliktu se u najvećoj mogućoj mjeri humanizira. One na ovaj način doživljavaju mnogo veće zadovoljstvo postignutim rješenjem. Ovaj medijacijski model pridaje mnogo veću važnost transformaciji same interakcije između stranaka konfliktu. Taj proces smatra se važnijim od postizanja same nagodbe i rješenja konkretnog spora, do kojih i dolazi upravo zbog takvog pristupa.