Stjecanje ovršnosti izvansudske nagodbe (ovršne isprave)

Nagodba sklopljena u medijaciji koja posjeduju privatnu ovršnu klauzulu (čl. 13. st. 2. i 3. Zakona o mirenju, u vezi s odredbom čl. 23. st. 1. t. 6. Ovršnog zakona), ovršna je isprava. Zato stranke koje su sklopile izvansudsku nagodbu ili su suglasne oko njenog sadržaja i žele je sklopiti, mogu je od nje sačiniti ovršnu ispravu njenim sklapanjem u medijaciji.

Zakon o mirenju, „Narodne novine“ broj 19/2011

Učinci nagodbe

Članak 13.

(1) Nagodba sklopljena u postupku mirenja obvezuje stranke koje su ju sklopile. Ako su nagodbom stranke preuzele određene obveze, one su ih dužne pravodobno izvršiti.
(2) Nagodba koja je sklopljena u postupku mirenja je ovršna isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzulu ovršnosti).
(3) Klauzulom ovršnosti obvezanik izričito pristaje da se na temelju nagodbe radi ostvarenja dužne činidbe nakon dospjelosti obveze može neposredno provesti prisilna ovrha. Klauzula ovršnosti može biti sadržana i u posebnoj ispravi.
Ovršni zakon, „Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 i 73/17

Članak 23.

Ovršne isprave jesu:

1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba,
2. ovršna nagodba iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku
3. ovršna odluka arbitražnog suda,
4. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno,
5. ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,
6. nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj te nagodba sklopljena u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak mirenja,
7. druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava.

Predložite stjecanje ovršnosti izvansudske nagodbe