Radna skupina za mirenje Europske komisije za učinkovitost pravde

Radna skupina za mirenje (GT-MED) Europske komisije za učinkovitost pravde (CEPEJ) koja se sastoji od 6 članova do sada je provela studiju o utjecaju preporuka Odbora ministara koji su se ticali obiteljske medijacije, mirenja u kaznenim postupcima, alternative parnici između upravnih vlasti i privatnih stranaka te mirenja u građanskim postupcima. GT-MED je izradio smjernice u [...]