Cilj medijacije je postizanje dogovora koji se može formalizirati sklapanjem nagodbe. Ako se u tome ne uspije u roku od 60 dana od početka medijacije, odnosno u roku koji stranke dogovore, medijacija će biti okončana. Naravno, medijacija u svakom trenutku može biti okončana ako koja od strana uputi pisanu izjavu o odustanku od medijacije drugim sudionicima ili ako medijator procjeni da daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora u medijaciji više nije svrhovito te odluči dovršiti postupak. Okončanje medijacije, ne isključuje mogućnost da stranke naknadno uslijed izmijenjenih okolnosti, suglasnošću volja ponovo predlože medijaciju.