Stranke koje su u skladu sa Zakonom o mirenju izabrale medijaciju radi pokušaja rješavanja spora, ne smiju izgubiti mogućnost pokretanja sudskog, arbitražnog ili drugog postupka zbog proteka zastarnog ili prekluzivnog roka. Takav pristup je u skladu s načelom da medijacija ne smije strankama zapriječiti pristup pravosuđu, budući je pristup pravosuđu jedno od temeljnih ljudskih prava.

I Zakonom o radu propisano je da kada je kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu predviđeno medijacija kao postupak mirnoga rješavanja nastaloga spora, radniku rok za podnošenje tužbe sudu teče od dana okončanja toga postupka mirenja. U radnim sporovima često je važno pravovremeno podnijeti tužbu, pa treba paziti na rokove kako se sudski spor ne bi pretvorio u dokazivanje trajanja i načina okončanja medijacije.

U praksi se upravo rado otklanjanja svake dvojbe oko poštovanja rokova za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, odnosno tužbe pred sudom, i jedna i druga radnja u zadanim rokovima poduzimaju. Odmah nakon toga ili tijekom sudskog postupka bilo pred prvostupanjskim ili drugostupanjskim sudom, stranke u svako doba mogu predložiti medijaciju.