Da. Nagodba u medijaciji je na temelju Zakona o mirenju i Ovršnog zakona ovršna isprava, ako sadrži privatnu ovršnu klauzulu sukladno Zakonu o mirenju. Ovršna nagodba je po svojim učincima jednaka pravomoćnoj presudi. Za istaći je da stranke u medijaciji samostalno uređuju uvjete za sklapanje nagodbe. Kako je riječ i njihovoj nagodbi koju i jedna i druga strana žele, takva nagodba se dobrovoljna izvršava u dogovorenom roku.