Medijacija počinje suglasnim prijedlogom stranaka. U pravilu se stranka kojoj je upućen prijedlog za provođenje medijacije mora izjasniti u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog za medijaciju, ili u drugom roku za odgovor naznačenom u prijedlogu. Medijacija počinje onog trenutka kada se obje stranke suglase o medijaciji. Ako nema suglasnosti stranaka u spora o medijaciji medijacija ne može početi.

Medijaciju jedna os stranaka u radnom sporu može predložiti HUM-u, a HUM na temelju tog jednostranog prijedloga za medijaciju poziva drugu stranku s ciljem prihvaćana prijedloga.