fbpx

19. Koje su najvažnije prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak?

U sudskom postupku interesi stranaka nisu u prvom planu, jer sudovi odlučuju na temelju utvrđenih činjenica i dostupnih dokaza. Sudski postupci su dugotrajni, pa su i njegovi troškovi veliki. Medijacije traju kratko, troškovi su daleko niži i podijeljeni na jednake dijelove između stranaka, osim ako se one ne dogovore drugačije. Nakon presude stranke često nisu [...]

18. Koliko traje medijacija u radnom sporu?

Mnoge medijacije završe već na prvom sastanku (u HUM-u njih 50%), a najčešće završavaju u najviše do 3 sastanka. Trajanje medijacije uvelike ovisi o strankama, načinu njihovog zastupanja te o vještini medijatora. Sastanci mogu trajati više sati, a cijeli postupak računajući od podnošenja prijedloga za medijaciju, nekoliko tjedana, a najviše nekoliko mjeseci (u HUM-u medijacije [...]

17. Kada je najbolje započeti s medijacijom u radnom sporu?

Nema pouzdanog pravila o tome koji trenutak je najbolji za početak medijacije. Ponekad je to trenutak u kojem sukob još nije dovoljno eskalirao, a ponekad je potrebno vrijeme da stranke postanu svjesne da sudski postupak nije ono što su očekivale i da im je iscrpljujuće i neizvjesno nastavljat ga. Ipak se preporučuje se da se [...]

16. Kako se odvija medijacija u radnim sporovima pred HUM-om?

Medijacija se odvija u nekoliko osnovnih stadija. Prethodi joj suglasni prijedlog stranaka za medijaciju i imenovanje medijatora s HUM-ove Liste medijatora. Tajnik HUM-a ili medijator dogovaraju sa strankama vrijeme prvog sastanka na kojem se obično potpisuje izjava o povjerljivosti i sporazum o medijaciji. Poželjno je da medijator sa strankama i njihovim punomoćnicima kontaktira prije prvog [...]

15. Može li se radni spor o kojem se odlučuje pred sudom, dovršiti u medijaciji u HUM-u?

Da. Strane mogu suglasno predložiti rješavanje spora u medijaciji u HUM-u neovisno tome vode li se povodom njihovog spora sudski postupak ili ne. U slučaju da se stranke koje vode postupak pred sudom, odluče za medijaciju, u tom slučaju sud će zastati sa sudskim postupkom na određeno vrijeme. Zastoj sudskog postupka radi izvansudskog mirenja može [...]

14. Može li mi netko nametnuti pokušaj mirenja?

Kada o radnom sporu odlučuje u sudu, sud može bilo kada tijekom spora rješenjem uputiti stranke u medijaciju. Stranka koja ne pristupi medijacijskom sastanku gubi pravo tražiti naknadu daljnjih troškova postupka pred sudom prvog stupnja neovisno o njenom uspjehu u parnici. Dakle, u ovom slučaju stranke su obvezne sudjelovati u medijaciji, ali nisu obvezne i [...]

13. Je li nagodba sklopljena u medijaciji obvezujuća?

Da. Nagodba u medijaciji je na temelju Zakona o mirenju i Ovršnog zakona ovršna isprava, ako sadrži privatnu ovršnu klauzulu sukladno Zakonu o mirenju. Ovršna nagodba je po svojim učincima jednaka pravomoćnoj presudi. Za istaći je da stranke u medijaciji samostalno uređuju uvjete za sklapanje nagodbe. Kako je riječ i njihovoj nagodbi koju i jedna [...]

12. Postoji li opasnost da zbog medijacije proteknu rokovi za ostvarenje prava pred sudom?

Stranke koje su u skladu sa Zakonom o mirenju izabrale medijaciju radi pokušaja rješavanja spora, ne smiju izgubiti mogućnost pokretanja sudskog, arbitražnog ili drugog postupka zbog proteka zastarnog ili prekluzivnog roka. Takav pristup je u skladu s načelom da medijacija ne smije strankama zapriječiti pristup pravosuđu, budući je pristup pravosuđu jedno od temeljnih ljudskih prava. [...]

11. Kako se medijacija okončava?

Cilj medijacije je postizanje dogovora koji se može formalizirati sklapanjem nagodbe. Ako se u tome ne uspije u roku od 60 dana od početka medijacije, odnosno u roku koji stranke dogovore, medijacija će biti okončana. Naravno, medijacija u svakom trenutku može biti okončana ako koja od strana uputi pisanu izjavu o odustanku od medijacije drugim [...]

10. Smije li medijator sastavljati nagodbu u radnom sporu?

Medijatoru nije zabranjeno sudjelovati u sastavljanju nagodbe i predlaganju njezinog sadržaja. Pristup u tom pogledu ovisi o svakom medijatoru pojedinačno, o njegovim specifičnim znanjima koja strankama mogu pomoći u finalnom definiranju prava i obveza, kao i o prisutnosti punomoćnika stranaka u medijaciji. No, uvijek su poslodavac i radnik, odnosno njihovi punomoćnici, ti koji odlučuju hoće [...]

Go to Top